Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Nhấn ᐅ Quay tất cả để tạo ra một thử thách đố toán học số học tinh thần. Bạn có thể trả lời câu hỏi trước khi tất cả các bánh xe ngừng quay không?


💡 Bạn thậm chí có thể thêm một bánh xe khác với tên học sinh trên đó để chọn ngẫu nhiên ai sẽ trả lời mỗi câu hỏi. Để thực hiện việc này, nhấp vào “Thêm” ở phía bên phải của menu của bánh xe thứ ba. Sau đó, bấm Chỉnh sửa trên bánh xe mới để thêm tên học sinh.


Chọn Lưu nếu bạn muốn giữ trang cho lần sau hoặc nếu bạn muốn Chia sẻ

Mathematics Quiz