Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Ở đây bạn có thể lật hai đồng tiền ảo. Chỉ cần nhấn 'Quay tất cả' để mô phỏng việc lật hoặc tung cả hai đồng tiền cùng một lúc.

Nhiều tùy chọn tung đồng xu hơn:

Lật 2 xu